Abonnemangsvillkor | Sekretesspolicy

I nedanstående villkor fastställs vad som ska gälla enligt avtal (Avtalet) för abonnemang av tjänsten Languagenut.
Languagenut Ltd äger rätt att uppdatera abonnemangsvillkoren för Languagenut.

Definitioner
1.1. I Avtalet har nedanstående begrepp följande innebörd:
Kund avser den fysiska eller juridiska person som träffar Avtalet med Languagenut Ltd;
Slutanvändare avser användare inom den egna organisationen, såsom elev och lärare, men behöver inte begränsas till dessa grupper;
Languagenut, Languagenut LTD, företaget som har utvecklat tjänsten Languagenut. Languagenut är verksamt i England och huvudkontoret är registrerat på adressen Pelham House, 25 Pelham Square, Brighton, BN1 4ET.
Languagenut avser den webbaserade tjänst och innehållet på www.languagenut.com/sv-se/ som Languagenut Ltd enligt avtalet tillhandahåller kunden.
Licensomfattning och begränsning av användning

2.1. Languagenut Ltd upplåter till kunden en icke-exklusiv licens att använda Languagenut Ltd under den tid avtalet löper. När avtalet upphört, ska kunden omgående upphöra med all användning av Languagenut.

2.2. Kunden äger inte rätt att vidareupplåta eller överlåta Languagenut till annan. Dock äger kunden rätt att ge slutanvändare en användningsrätt till Languagenut. Kunden är ansvarig för att samtliga slutanvändare följer avtalet i alla delar.

2.3. Kunden får endast hämta och visa material från Languagenut på datorskärmar, projektorskärmar, elektroniska whiteboards och liknande utrustning som finns på Kundens adress, samt skriva ut och ladda ner sidor från delar av Languagenut (inklusive handledande dokumentation) för kundens eget bruk. Vidare får kunden tillfälligt spara delar av Languagenut elektroniskt på skiva, hårddisk eller server för kundens eget bruk. Även tillgång till Languagenut från utrustning som finns i slutanvändares bostad och slutanvändares mobila enheter omfattas av denna punkt.

2.4. Med undantag för vad som uttryckligen framgår av avtalet får kunden inte utan skriftligt medgivande från Languagenut Ltd:

(i) ändra eller reproducera någon del av eller hela Languagenut Ltd;
(ii) överföra eller sprida någon del av eller hela Languagenut vidare;
(iii) skapa databaser elektroniskt eller i pappersform genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela Languagenut; eller
(iv) vidarelicensiera, överlåta, överföra, upplåta, låna ut, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt profitera på, eller på annat sätt göra Languagenut tillgänglig för tredje part.

2.5. Det åligger kunden att förhindra icke auktoriserad och/eller olaglig användning och åtkomst av Languagenut. Kunden ska omedelbart meddela Languagenut Ltd om vetskap eller misstanke finns om intrång eller annan icke auktoriserad användning eller åtkomst av Languagenut.

2.6. Languagenut Ltd förbehåller sig rätten att kontrollera kundens användning av Languagenut för att försäkra sig om att kunden följer avtalet. Parterna ska samarbeta i syfte att underlätta sådan granskning. Languagenut Ltd ska erbjudas tillgång till kundens lokaler, utrustning och material i sådan omfattning och vid sådana tillfällen som kan anses lämpliga mot bakgrund av den här överenskomna kontrollrätten.

2.7. Languagenut Ltd förbehåller sig rätten att tillsvidare och med omedelbar verkan förhindra kundens eller slutanvändares fortsatta användning av eller åtkomst till Languagenut om Languagenut Ltd vet eller har skälig grund att misstänka att Languagenut utnyttjas av kunden eller slutanvändare på sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt avtalet eller förenligt med gällande upphovsrättslagstiftning.

2.8. Languagenut Ltd äger rätt att helt eller delvis avlägsna varje form av material som kunden och/eller slutanvändare tillfört Languagenut eller i anslutning till Languagenut, som riskerar skada Languagenuts anseende.
Produktanpassningar

3.1. Languagenut är ett webbaserat läromedel som består av interaktiva övningar där användarna lär sig svenska med stöd från sitt modersmål. Languagenut Ltd förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, lägga till, ändra, anpassa, uppdatera eller på annat sätt förändra Languagenuts egenskaper, funktioner och innehåll i syfte att utveckla Languagenut. När Languagenut Ltd genomför arbete i databasen ska arbetet förläggas till en tidpunkt då Languagenut är minimalt belastat.
Immaterialrättigheter m.m.

4.1. Alla rättigheter såsom upphovsrätt, närstående rättigheter, varumärken, patent, mönster, domännamn, företagshemligheter, firmarättigheter, know-how, databasrättigheter och andra motsvarande rättigheter, såväl registrerade som icke registrerade i eller för Languagenut är och förbli Languagenuts exklusiva egendom. Avtalet innebär inte att dessa rättigheter i någon del överförs till eller uppstår hos kunden.

4.2. Kundens rätt att utnyttja Languagenut framgår uttryckligen av punkten

5. Säker information

5.1. Languagenut har åtagit sig att skydda din integritet i enlighet med EU: s lagstiftning om dataskydd (GDPR). Vår personal har en laglig skyldighet att respektera och tillämpa sekretessen hos våra användares information och vi har implementerat processer och system för att säkra och skydda all information vi samlar in. Våra användares data är endast tillgängliga för dem med ett rimligt behov av att ha tillgång till den.

5.2. Vi använder SSL-certifikat och HTTPS-säkerhet för att kryptera data som skickats från dig till oss. När webbadressen till en webbsida börjar med HTTPS, eller om du ser en låst / grön hänglås-symbol, krypteras dina data när den skickas från din dator till vår server.

5.3. När du anmäler dig till en visning på Languagenut och / eller köper en licens, innehåller informationen om dig följande:

 • För- och efternamn
 • E-postadress (antingen personlig eller skolan)
 • Skolans namn
 • Skolans adress

5.4. Din personliga information kommer endast att hållas så länge som nödvändigt och i enlighet med EU-datalagen.

5.5. Vi kan samla in elevernas namn i processen att konfigurera klasser och låta skolor administrera sina konton. Det här är den enda personliga informationen om studenter som använder våra produkter / tjänster som vi samlar in och används bara för detta ändamål. Eleverna kommer inte att kontaktas av Languagenut.

6. Användning av din personliga information

6.1. Vi bearbetar personlig information för vissa legitima affärsändamål, som inkluderar några eller alla följande:

 • Att tillhandahålla abonnemangsinformation, t.ex. startdatum, inloggningsuppgifter och slutdatum
 • Kontakta dig om förnyelsen av din prenumeration
 • Håller dig informerad om vårt sortiment av produkter och tjänster
 • Begär återkoppling om din erfarenhet av våra produkter och tjänster
 • Att följa någon laglig skyldighet att avslöja din information
 • Där bearbetningsdata gör det möjligt för oss att förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt förbättra våra tjänster och kommunikation till gagn för våra kunder
 • Förbättra säkerheten i våra nätverks- och informationssystem
 • För att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbplatser, reklam och kampanjer
 • Att tillhandahålla marknadsföringskommunikation som vi tycker är av intresse för dig
 • Att bestämma effektiviteten av kampanjer och reklam

6.2. När vi behandlar data för dessa ändamål kommer vi att se till att vi alltid behandlar dina personuppgifter enligt lagen

6.3. Vi respekterar din rätt att ändra dig. Om du bestämmer dig för att du inte bli informerad om våra produkter, var god kontakta oss. Om du inte längre vill få e-postmeddelanden kan du klicka på länken “unsubscribe” som ingår i all vår e-post för marknadsförings.

7. Var din personliga information lagras

7.1. Vår kunddatabas och dess säkerhetskopia lagras på en molnbaserad server i Storbritannien. Tillgång till krypterad data är lösenordskyddad och begränsad till behörig personal.

8. Användning av cookies

8.1. En cookie eller en webbläsarkaka är en liten fil som innehåller ett webbplatsnamn och ett unikt användar-ID som laddas ned till din dator när du besöker en webbplats eller använder en app. Cookies används av webbplatser för att ge dig en bättre användarupplevelse genom att se till att dina användarinställningar kommer ihåg (t ex valt språk). De används också för att beräkna antalet besök på en webbplats eller sida på en webbplats. De cookies vi använder samlar inte in personlig information och länkar inte till någon information som samlats in till individer.

9. Dela information

9.1. Vi delar inte personuppgifter med tredje part. Vi kan dock avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du bryter mot vår Villkor för användande.

10. Uppdatera dina uppgifter

10.1. Om du har några frågor eller problem angående denna policy och hur Languagenut behandlar din personliga information eller om någon data du har lämnat till oss är gammal, vänligen kontakta oss.

11. Uppdatering av denna policy

11.1. Denna policy uppdaterades senast den 23/05/2018. Vi kan granska eller ändra denna policy för att säkerställa att vi överensstämmer med den senaste lagstiftningen om data och privatliv. Den senaste versionen av denna policy finns på den här sidan.